Táborový řád

Tento Táborový řád je platný od 12.12.2023.

Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník z tábora vyloučen a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí v souladu s tímto Táborovým řádem a Podmínkami účasti.

Každý účastník tábora:

 • se bude řídit ustanovením vedení tábora, které jsou závazná,
 • bude se chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky,
 • bude se po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních vedoucích,
 • může se obrátit s důvěrou o radu a pomoc, bude-li to potřebovat, k vedoucím, kteří na táboře zastupují rodiče,
 • provede přiměřený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji,
 • se bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora, a to ani do nejbližšího okolí,
 • je povinen udržovat svůj pokoj, tábor a okolí v čistotě, dbá na svou osobní hygienu, chrání přírodu živou i neživou,
 • dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním,
 • v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní (pokud bude po večerce přistižen v cizím pokoji, bude z tábora ihned vyloučen),
 • svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může půjčit pouze vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté a v pořádku opět vedoucímu. Šetří zařízení tábora.
 • nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi nebo vedoucímu,
 • nastupuje k jídlu vždy s umytýma rukama a s celým oddílem pohromadě. Vezme si jen tolik jídla, kolik sní. Zbytky jídla a odpadky dává na určené místo.
 • Uloží si peníze a jiné cennosti do táborového trezoru u hospodáře tábora. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného táborníka. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost.
 • Při vycházce do okolí, při cestě za nákupem apod., dbá na vhodné vystupování a chování. Ochraňuje a udržuje dobrou pověst tábora. Svým chováním a jednáním nedělá ostudu svému oddílu, táboru ani svým rodičům,
 • veškeré léky odevzdá při příjezdu zdravotníkovi, během tábora dodržuje pitný režim, všechny úrazy včetně klíšťat a dalších zdravotních problémů, hlásí neodkladně vedoucímu nebo zdravotníkovi tábora, včetně takových zdravotních potíží, kterých je svědkem.

Každý účastník tábora dodržuje

 • zákaz konzumace hub a jiných plodin z přírody, potravin mimo jídelnu a přechovávání potravin v chatkách a na pokojích, zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů,
 • zákaz koupání bez dozoru vedoucího. Koupání je povoleno pouze na určeném místě za osobní přítomnosti vedoucího. Koupání je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce úrazů (včetně smrtelných). Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu, za které může být i okamžitě vyloučen z tábora.
 • zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň může táborník v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího. Pokud kdokoli najde volně položené zápalky, zapalovače apod., okamžitě upozorní kteréhokoli vedoucího, příp. je rovnou kterémukoli vedoucímu odevzdá.
 • zákaz navštěvování cizích pokojů, zvláště po večerce, zákaz vstupu do kuchyně,
 • zákaz kouření, pití alkoholu a užívání jiných návykových, omamných či psychotropních látek.