Podmínky účasti (smluvní podmínky)

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 12.12.2023.

Podmínky účasti pro dětský rekreační pobyt (dále jen „pobyt“) na letním táboře LDT Doubrava (dále jen „tábor“):

Smluvní strany

Pořadatel pobytu

Doubraváci z. s., se sídlem č. ev. 13, 588 67 Stará Říše, IČO 107 53 486, zapsaného ve Spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 27543 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „pořadatel“)

Zákonný zástupce dítěte 

(dále jen „objednatel“)

 

Tyto podmínky účasti pořadatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi pořadatelem a objednatelem, jehož předmětem jsou dětské rekreační pobyty na LDT Doubrava určené pro zdraví, vzdělávání a rekreaci dětí 5-17let, které nevyžadují zvláštní péči a mohou se bez omezení přizpůsobit táborovému režimu. Práva a povinnosti mezi objednatelem a pořadatelem, vzniklá ze smluvního vztahu uvedeného výše, se řídí těmito smluvními podmínkami.

Přihlášení k pobytu

Přihlášení dítěte k pobytu probíhá formou elektronické přihlášky na internetových stránkách www.doubrava3.cz. Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek formuláře elektronické přihlášky objednatelem a jejím elektronickém odeslání vzniká v okamžiku jejího doručení pořadateli předběžná rezervace pobytu s platností 14 pracovních dnů nejpozději však do 30. června roku pořádání tábora, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury, vystavené pořadatelem, má předběžná rezervace splatnost do data splatnosti této faktury. Z termínových a provozních důvodů je možnost vystavení faktury za pobyt dítěte na táboře od 1. ledna do 30. června pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Po skončení pobytu může pořadatel vystavit objednateli na základě jeho žádosti Potvrzení o účasti na dětské rekreaci. Elektronické zaslání faktury i potvrzení je ZDARMA. K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení předběžné rezervace objednatelem formou uhrazení plné ceny nebo zálohy pobytu převodem na bankovní účet pořadatele dle instrukcí, které mu pořadatel pro tuto platbu poskytne. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) vzniká smluvní vztah v okamžiku řádného uhrazení faktury vystavené pořadatelem. Po připsání platby na účet pořadatele zašle pořadatel objednateli potvrzení o vzniku závazné rezervace.

V případě, že rezervace není ve lhůtě uvedené na faktuře potvrzena ze strany objednatele úhradou zálohové platby (pouze po předchozí domluvě objednatele s pořadatelem) či plné ceny pobytu na účet pořadatele, vyhrazuje si pořadatel právo nabídnout pobyt jinému zájemci.

V případě, že objednatel zaplatí pořadateli za tentýž pobyt vícekrát, je povinen tuto skutečnost pořadateli oznámit písemně a doložit ji kopiemi platebních dokladů nebo výpisy z účtů, pokud si to pořadatel vyžádá. Pořadatel vrátí objednateli chybně uhrazenou částku, poníženou o náklady (např. bankovní poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.

Rozsah a cena služeb

Cena pobytu má charakter ceny smluvní. Plná cena pobytu dle ceníku na www.doubrava3.cz se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet pořadatele.

Cena pobytu zahrnuje ubytování, stravování (běžný stravovací režim, pořadatel může zajistit dietní stravovací režim po domluvě s objednatelem), výchovný a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce. Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. Cena pobytu nezahrnuje dopravu a úrazové pojištění dítěte.

Pořadatel si vyhrazuje možnost úpravy ceny pobytu během roku. V takovém případě platí pro objednatele cena, která byla na webu www.doubrava3.cz uvedena v okamžiku odeslání elektronické přihlášky jeho dítěte.

Charakter ubytování odpovídá stáří táborového areálu.

Nástup a začátek stravování na táboře je v den a čas, který je uveden v pokynech, které objednatel obdrží po vyplnění elektronické přihlášky nejpozději do konce 30. června roku pořádáná tábora. Při ukončení pobytu si objednatel vyzvedne své dítě na táboře v den ukončení objednaného termínu. Čas vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem (případně zmocněnce) a poslední strava je opět uvedena v pokynech.

Zrušení pobytu objednatelem

Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s pořadatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu. V tomto případě je povinen tuto skutečnost oznámit pořadateli elektronicky – e-mailem, zaslaným na adresu ldt.doubrava@gmail.com. 

Za zrušení pobytu objednatelem je považováno i zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů objednatele před ukončením pobytu.

V případě zrušení závazné rezervace objednatelem bude pořadatelem účtovány storno poplatky v následující výši: 

 • 10 % z celkové ceny při zrušení závazné rezervace do 30. června roku pořádání tábora,
 • 100 % z celkové ceny při zrušení závazné rezervace od 1. července roku pořádání tábora

Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O takové výměně účastníka rekreačního pobytu je objednatel povinen uvědomit pořadatele neprodleně před zahájení daného turnusu. Náhradním musí neprodleně vyplnit přihlášku.

V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.

Při předčasném odjezdu dítěte z tábora nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.

Pořadatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 1. října roku pořádání tábora.

Zrušení pobytu pořadatelem

Pořadatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:

 1. Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména závažným porušováním Táborového řádu.
 2. V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt zdravých dětí, které nevyžadují zvláštní péči a jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.
 3. V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem.
 4. V případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobytu, tj. Lékařský posudek potvrzený lékařem, Prohlášení zákonných zástupců a kopie průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.
 5. V případě, kdy orgány státní správy vyhlásí v době před zahájením tábora zvýšená protiepidemická, bezpečnostní či jiná opatření pro oblast, do které spadá trvalé bydliště dítěte.
 6. V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění pořadatele a znemožňují zahájení nebo pokračování konání tábora (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).
 7. V případě, kdy orgány státní správy neumožní konání hromadných dětských zotavovacích akcí (např. kvůli epidemické situaci)

V případě zrušení pobytu pořadatelem dle bodu 1. – 4. se objednatel zavazuje neprodleně vyzvednout dítě v místě konání tábora na své náklady, v den telefonického oznámení pořadatele o zrušení pobytu, a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.

V případě zrušení pobytu pořadatelem dle bodu 5. – 7. může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu. Výše vratné částky za stravovací limit se vypočítává ode dne následujícího po odjezdu dítěte z tábora, poslední jídlo (sobotní snídaně) do ní zahrnuto není.

 • V případě zrušení pobytu pořadatelem dle bodu 5. – 7.  se objednatel zavazuje vyzvednout dítě v místě konání tábora na své náklady, a to nejpozději do 24 hodin od telefonického oznámení pořadatele o zrušení pobytu.
 • Pořadatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 1. října roku pořádání tábora.

Reklamace služeb

V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce, vzniká objednateli právo reklamace.

Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu. Reklamaci je možno provést pouze elektronicky (e-mail: ldt.doubrava@gmail.com).Pořadatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele. S případnou stížností týkající se dodržování hygienických požadavků na pořádání tábora, vyplývajících z platné právní úpravy, se lze obrátit na orgán státní správy v ochraně veřejného zdraví – příslušné pracoviště krajské hygienické stanice.

Další ujednání

Objednatel prohlašuje, že jeho dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou. V opačném případě se objednatel zavazuje uhradit pořadateli veškeré případné finanční postihy, které by v důsledku nedodržení tohoto legislativního požadavku pořadateli vznikly. 

V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění (včetně výskytu vší nebo živých či mrtvých hnid), vyhrazuje si pořadatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do plného uzdravení (či účinného odstranění pedikulózy), a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.

Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že mobilní telefony jsou v průběhu táborového pobytu dětem vydávány výhradně na období poledního klidu, případně večerního osobního volna a zodpovídá za ně objednatel. Mimo tuto dobu jsou mobilní telefony dětí uloženy v kanceláři tábora, kde za ně pořadatel nepřejímá odpovědnost.

Pořadatel nepřejímá hmotnou odpovědnost ani za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, také nenese pořadatel odpovědnost. Pořadatel doporučuje všechny cenosti i elektroniku ponechat doma.

Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci pobytu patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně (včetně airsoftových), pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a nerevidovaná elektronická zařízení.

Objednatel dává pořadateli tábora souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení táborového řádu (zejména se jedná o podezření z krádeže cizí věci, či držení zakázaného vybavení).

Objednatel bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že v rámci provozu tábora se děti účastní i nočních aktivit. 

Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti při ukončení pobytu.

Z důvodu ohrožení bezinfekčnosti není v průběhu tábora možno děti navštěvovat.

K ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu – zmocněnce.

Objednatel souhlasí s případným použitím fotografií či videozáznamů, zachycujících jeho dítě, v rámci propagace tábora v následujících letech viz. Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě).

Zasláním řádně vyplněné elektronické přihlášky a potvrzením rezervace pobytu formou uhrazení zálohové částky či plné ceny pobytu bere objednatel na vědomí a souhlasí se Smluvními podmínkami a Táborovým řádem.

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit pořadatele.

Pořadatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.